Välkommen 2019! (english translation below)

 

Tänk att 2019 redan är här! 

Jag och flera i min familj är förväntansmänniskor.

Vi älskar att planera och drömma om vad som ska komma i framtiden. 

Många gånger räcker det att bara få drömma

Och livet lär oss att det inte alltid blir som vi tänkt eller hoppas.

Ibland blir det så mycket bättre än jag kunnat tänka mig, men ibland blir det mycket svårare än jag kunnat ana. 

Ni vet, när guldet blir till sand. Så kan det också bli ibland.

Det jag tror är att det faktiskt kan bli något vackert av sanden också.

I Bibeln ges en bild av Gud som krukmakaren och oss som leran i hans händer.

När våra liv går i bitar och det känns som om det bara blev sand kvar, då kan Gud forma om oss i ny lera och så kan något nytt få formas som kan bli ännu vackrare och starkare än det som tidigare var.

För mig är den stora skillnaden att möta framtiden tillsammans med Jesus.

Inte för att livet då blir garanterat lätt. Det tror jag inte alls att det blir. 

Men, det jag upplevt är att när svåra och smärtsamma saker möter mig i livet, till och med när jag känner att det är mer än jag klarar av, då finns Jesus där och viskar till mig; ”Jag är med er (dig, Marica) alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20)

Alla sorts dagar, både i motvind och när livet är som en skön sommardag, har Jesus lovat att vara med oss. Det är hela skillnaden för mig.

Jag ser fram emot 2019. Inte därför att jag tror att allt kommer att bli perfekt eller att vi kommer att slippa utmaningar. Nej, jag räknar med att de kommer. Det kallas för livet.

Men, jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra år därför att jag lägger det i Guds händer; Han som lovat att ge mig och dig en framtid och ett hopp. 

Gud, som i Jeremia 29:11-14 säger:

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.”

Så välkommen 2019! Jag ser fram emot ett år av glädje och skratt, härliga stunder och dagar och allvarliga stunder, utmaningar och säkert en del tårar också. 

Men, som den förväntansmänniska som jag är så tror jag att det kommer att bli ett fantastiskt äventyr därför att Gud har planer som är mycket större än mina för mitt liv,

och som är mycket större än dina för ditt liv. Han som vill oss väl och låter oss finna Honom om vi söker Honom.

Jag vill önska dig som läser det här ett välsignat och hoppfyllt Gott Nytt År!

Och med öppna armar och förväntan säga, välkommen 2019!

 

 (English translation below)

Welcome 2019!

Can you believe it? 2019 is already here!

I, and many in my family, like to look forward to things.

We love planning and dreaming about things that will happen in the future.

Many times, it’s enough just to dream.

However, life teaches us from time to time that things don’t always turn out the way we would think or hope.

Sometimes, things turn out much better than I would have thought, and sometimes they turn out much worse. You know, when the gold we hoped for turns to sand. It happens sometimes, that’s just a fact. However, I also believe something beautiful can come from the sand as well.

The Bible gives us a picture of God as a potter and we as the clay in His hands. When our lives are shattered and it feels like there’s only sand left, that’s when God can mold us into something new which can be even more beautiful and strong than before.

For me, this is the difference walking with Jesus makes when meeting the future. It doesn’t mean that life is guaranteed to be easy, for that’s not what I believe. In my experience, when difficult and painful things meet me in life, even when I feel that there are things that are more than I can handle, that’s when Jesus says to me, “Surely I am with you (you, Marica) always, to the very end of the age.” (Matthew 28:20) In all kinds of days, in the storms and in the beautiful summer days, Jesus has promised to be with us. This makes a big difference for me.

I’m looking forward to 2019! Not because I believe everything is going to be perfect or that we won’t have to go through challenges; on the contrary, I’m counting on them coming for that’s what’s called “life”. I’m convinced that everything will work out when we put things in God’s hands… the One who has promised you and me a future and a hope.

In Jeremiah 29:11-14a, God says,

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart. 14 I will be found by you,” declares the Lord, “and will bring you back from captivity.”

So welcome in 2019! I look forward to a year of joy and laughter, wonderful times and days… and even serious moments, challenges, and certainly a few tears as well.

However, as a person who looks forward to things, I believe that there is an exciting and fantastic adventure coming because God has much greater plans for our lives than you or I could ever imagine! He who means us so well and allows us to find Him who seek Him.

I would like to wish you and all who read this, a blessed and hopeful Happy New Year!

 And with arms wide open and full of expectancy say, Welcome 2019!

Tack för både och.(English translation below)

 

 

Så är det återigen dags att lägga ett år till handlingarna.

Ännu ett år har gått och 2018 har verkligen varit ett år med både och.

Vi har fått uppleva både roliga saker under det gångna året, men också flera riktigt svåra saker som jag helst velat slippa om jag själv fått välja.

Jag är en ganska sentimental person, så är det bara.

Att blicka tillbaka över året som gått är ändå inte bara en sentimental övning. 

För min del hjälper det mig att få perspektiv på livet och det som hänt under året.

Jag vill lära mig av det jag varit med om och inte bara köra på.

 

Det är lätt att hamna i att bara se det svåra, förluster och motgångar och färga återblickar i mörka färger. Men, livet är som en väv där ljusa och mörka färger tillsammans ger ett vackert mönster där både ljust och mörkt behövs för att kontrasterna ska synas och träda fram.

Under året som gått har vi i vår familj också fått vara med om många ljusa stunder, många roliga och rent av fantastiska saker som jag kan blicka tillbaka på med tacksamhet och glädje i hjärtat.

Den största delen av året som gått har ändå bestått av vardagar, dagar då livet rullade på. 

Jag tänker mig att det är själva trådarna i livets väv. 

Ofta hamnar fokus på det extraordinära, det fantastiska eller det sorgliga, det jag drömmer om och önskar skulle hända, eller den mest fantastiska semestern. 

Men, den största delen av vår tid är ändå vardagen. Jag tycker att vardagen är väldigt underskattad.

För om väven av mitt liv bara bestod av det färgglada garnet som är mina lyckostunder eller bara av de mörka garnet som är mina svåra tunder, då skulle det vara svårt att få det hela att hålla ihop. Om det inte fanns vardagstrådar som höll ihop själva väven, då skulle allt falla samman.

Jag tror att många kanske har upplevt det på samma sätt som jag har, att när inte längre vardagen är given, då är det svårt att hålla ihop väven.

Så när jag blickar tillbaka på 2018, gör jag det med tacksamhet. Jag ser att det varit mycket både och, ljust och mörkt, och jag ser också att det funnits mycket vardag att vara tacksam för. 

Nästa år vill jag fira vardagen mer tydligt än jag gjort tidigare. 

Jag vill överlåta mitt liv i Jesu händer och tänka mig Honom som den som väver väven som är mitt liv. 

I Hans händer och med Hans hjälp kan både det ljusa, det mörka och det vardagliga få bli något med mening i och något vackert . Det blir inte alltid som jag tänkt att det ska bli, men i Hans händer och med perspektiv, kan jag se att det blir något vackert, en väv som pekar på Hans trofasthet  och eviga kärlek. 

När jag stannar upp och tar ett steg tillbaka och ser på allt som varit och hänt, då blir bilden på väven tydligare och då får jag perspektiv på det liv jag fått att leva.

Jag tänker att med Guds hjälp kan mitt liv och ditt liv få bli en vacker väv, ett vackert konstverk som pekar på konstnären själv, och det är Jesus. 

Om vi låter Honom, så finns Han med oss hela vägen, vid vår sida både i det ljusa, i det mörka och också i det alldeles vardagliga.

Därför känns det tryggt att få lämna 2018 i Guds händer och samtidigt välkomna 2019 med en förväntan om att Gud möter oss med en öppen famn, för Han är redan där!

 English translation below...

So, once again it’s time to put another year behind us.

Another year has come and gone… 2018 has been a year of mixed emotions.

This past year, we’ve experienced a lot of fun things, but also gone through some really tough times that I would have chosen not to if I could have done so.

I’m a pretty sentimental person, that’s just me.

However, for me, looking back over the past year is not just an exercise in sentimentality.

It helps me get perspective on my life and the things that have happened during this year.

It’s important for me to learn from what I have been through and not just to keep chugging along.

It would be easy to only focus on the hardships, losses, and setbacks; allowing them to set a darker tone over my reflections. However, life is like a tapestry where light and dark colors are woven together into a beautiful pattern, and both are necessary for contrast in order to see what needs to be seen.

During this past year, our family has seen some wonderful, light moments… many fun and fantastic things that I can look back on with thankfulness and a gladness of heart. 

But the greater part of the year has been comprised of normal “everydays”, days where life just moved along.

For me, these are the threads in the tapestry of life.

We often tend to focus on the extraordinary, the fantastic, or the sorrowful… things I might dream about or wish that would happen… maybe even a fantastic vacation. 

But still, the greater part of our time is still made up of everydays. And for me, I think these ordinary days are undervalued.

Because, if the tapestry of my life was only made up of the colorful threads that are my bright moments and of dark threads that are my tough times, it would be very hard to see how the whole thing fit together. If “everyday” threads didn’t hold the whole thing together the tapestry would fall apart.

I think most people have experienced what I have sometimes, that when our “everydays” no longer are something we can count on, all of a sudden, it’s hard to keep the tapestry of our lives together.

As I look back over 2018, I do so with gratefulness. There has been an abundance of both darkness and light, but also a great amount of “everyday” to be thankful for.

Next year, I want to celebrate “everyday” more clearly than I have done in the past.

I want to put my life in the hands of Jesus and let Him weave the tapestry of my life.

For in His hands and with His help can bright days, dark days, and everydays become meaningful and beautiful. Things don’t always work out like I would like them to, but in His hands and with perspective… I can see that something beautiful is developing, a tapestry pointing to His faithfulness and eternal love.

When I stop, take a step back, and look at everything that’s happened; I can see the picture in the tapestry more clearly and begin to get perspective on the life I have been given to live.

I believe with God’s help my life can become a beautiful tapestry, a beautiful work of art that reflects the artist Himself, Jesus.

If we let Him, He will walk with us all the way. Walking by our side in bright days, dark days, and in the every day. 

For me, that’s why it feels safe to leave 2018 in the hands of God and at the same time welcome in 2019 with expectancy that God is going to meet us with open arms… because He is already there! 

 

Imorgon är det årets mörkaste dag, sedan vänder det och vi går mot ljusare tider.

 

 

Jag tycker väldigt mycket om vintern, särskilt december med alla adventsljusstakar och stjärnor i fönstren.

De är en ständig påminnelse för mig om att ljuset byter igenom mörkret och att varje ljus gör skillnad.

När jag ser på kvällsnyheterna på TV så tänker jag att det inte är konstigt att så många människor mår psykiskt dåligt. Vi bombarderas av dåliga nyheter och informeras om hur hopplöst och mörkt allting är.

Men då tänker jag på ljuset som bryter igenom mörkret i

Julens budskap om att Gud som är ljus, valde att födas i ett stall som människa för att vi skulle kunna få ta emot Honom och leva i Hans ljus.

Och det slutar inte där, för Jesus kom och kommer till oss, rätt in i våra liv med hopp och ett ljus som aldrig kommer att släckas.

Och så säger Han det fantastiska: ”NI är världens ljus.” (Matt 5:14)

Tänk att du och jag får vara bärare av ljus! Det ljus som vi får ta emot av Jesus, får vi dela med oss till människorna som vi möter och världen runt omkring oss.

Varje ljus gör skillnad!

Så inför årets mörkaste dag vill jag påminna mig själv och dig som läser det här att,

det finns ett ljus som lyser klart på årets mörkaste dag och alla dagar. 

I Bibeln kan vi läsa;

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (1Joh1:5)

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.  Det fanns i begynnelsen hos Gud.  Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.  I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:1-6)

Så på årets mörkaste dag. Kom ihåg att Gud är ljus, tänd ett ljus, var ett ljus och glöm aldrig att varje ljus gör skillnad!