Thanksgiving-att vara tacksam och nöjd...är det ok? (swedish and english version)

Thanksgiving-att vara tacksam och nöjd…är det tillräckligt?
Imorgon firar man Thanksgiving i U.S.A. Det gör vi också i vår svensk/amerikanska familj.
Jag tycker att det är en fantastisk helg. Tänk att få vara ledig en dag bara för att vara tacksam!
I vår tid är det inte alltid så lätt att vara tacksam, därför att vi har så mycket, och mycket vill oftast ha mer.
 
 
En gång fick oljemagnaten John D Rockefeller (som på sin tid var en av världens rikaste män) frågan ”hur mycket pengar är nog?” Han svarade ”Just a little bit more.”
Sorgligt nog kan jag ibland känna igen mig i hans ord.
 
 
Jämfört med människor som drabbas av katastrofer som tyfonen på Filippinerna är det lätt att se hur mycket jag har att vara tacksam för, men när nyhetsreportagen slutar att rapportera är det så lätt att glömma allt det goda som finns i mitt liv, ta det för givet…och så kastar jag mig in i ekorrhjulet och springer vidare, ständigt på jakt efter mer.
En anledning till att tacksamhet glöms bort tror jag är att ordet ”nöjd” verkar ha ramlat ur vår ordlista.
Att vara nöjd är en konstform, men det har nästan blivit ett fult ord istället. För i vår tid ska man prestera och vara ambitiös. Man ska prestera på arbetstid och sedan ska man fylla sin fritid med diverse fantastiska saker. Att vara nöjd, det kan lätt tolkas som bristande driv eller oförmåga att prestera.
 
Och då tänker jag att så var det aldrig tänkt att det skulle vara. Jag tror at Gud lagt ner ett driv i oss människor som gör att vi strävar framåt och vill mer, och det tror jag är något gott.
Men jag tror också att det finns något som vi tappar när man aldrig får vara nöjd.
 
Att vara nöjd är för mig att stanna upp och se vad jag faktiskt har, för mig ytterst, att inse allt det som Gud är för mig och att inse att allt jag har kommer ifrån Honom och att Han är trofast både de dagar då allt är bra, men också när livet är tufft.
Nöjd är inte brist på ambition utan insikt om att Gud är allt jag behöver om allt annat skulle skalas bort.
Jag har märkt att när jag landar där…då får jag kraft att dra vidare. Då fylls jag på med nytt driv och nya drömmar, visioner och ny energi, men jag måste först märkligt nog lära mig att vara nöjd.
 
Så min önskan är att jag ska bli mer tacksam och nöjd… och att jag i det hämtar vila och kraft att uppskatta, ta vara på och leva det liv som är mitt fullt ut!
 
Några saker som jag är tacksam för i år är,
• Att jag får leva i tro på en levande Gud som älskar mig (och alla människor)
• Min familj
• Att Elliot svarar på behandlingen mot Leukemi och att han mår bättre
• Vårt hem
• Vänner
• Församlingen som jag tillhör
• Mitt arbete
• Att sjukvården i Sverige ger alla som behöver hjälp
 
Det är några av de saker som jag är tacksam för idag.
Hur ser din lista ut?
Happy Thanksgiving!
 
English version below...
 
Thanksgiving - being thankful and content… Is that enough?
 
Tomorrow, the USA celebrates Thanksgiving. We do as well in our Swedish/American family and I think it's a fantastic holiday.
Just think, you get the entire day off just to be thankful!
 
However, these days it's not always so easy to be thankful-considering how much we have and often, how much more we want. The oil magnate John D. Rockefeller (who in his day was one of the world's richest men) was once asked, "How much is enough?"
Sadly, I can recognize myself sometimes thinking the same, "Just a little bit more!"
 
Compared to people who go through incredible hardships such as the recent typhoon in the Philippines, it's easy for me to see how much I have to be thankful for. But when the news agencies cease their reporting, it's easy to forget all the good in my life, just take it for granted… and once again I climb onto the hamster-wheel of life to continue my constant search for more.
 
Possibly one of the reasons we forget to be thankful is that the word "content" seems to have disappeared from our vocabulary. While being content should be an art form, it seems to have almost become a bad word instead.
Especially in our time, where one is expected to achieve and be ambitious.
We are expected to be high performers at work and fill our free time with fantastic things and adventures.
Being content, on the other hand, is often seen as a lack of drive and an inability to perform.
 
And then I stop and think, this isn't the way it was meant to be.
I do believe that God has placed in each one of us a desire to move forward and want more-and I think that's good.
However, I think we miss something when we are never content.
For me, being content is the ability to stop and look around at what I actually have.
And really, to realize everything that God is to me and know that everything I have has come from Him. And to further realize that He is faithful not only in the good times, but also when life is so incredibly tough.
 
Being content is not a lack of ambition, but rather the realization that God is all that I need even if everything else would be taken away from me.
 
When I finally find myself there… I notice I have the power to move on. That's when I'm filled with new drive and new dreams, visions, and the energy to see them through.
But strange as it seems, it all begins when I learn to be content.
 
So my desire is to be more thankful and content… and with that find the rest I need and the power to appreciate, nurture, and live my life completely!
With that in mind, here are just a few of the things I am thankful for this year:
 
• that I am allowed to have a personal relationship with the living God who loves me (and everyone else)
• my family
• that Elliott is responding to his leukemia treatments and feeling much better
• our home
• friends
• the church family I belong to
• my work
• that Swedish healthcare provides for all who need help
 
These are just a few of the things I'm thankful for today. What's your list look like?
Happy Thanksgiving!

Kommentera här: