Vad lämnar jag efter mig? (english version follows) What is my legacy?

 
Sitter i vårt sommarhus i Finland och inser att det nu är den femte generationen som tillbringar sommaren på Vikarholmen.
Och då tänker jag på dem som gått före…och som inte längre är med oss här…
När jag går över tomten kan jag i minnet fortfarande se min mormor Jenny sittandes på en stol vid stranden eller i det gamla huset vid vedspisen på morgonen då hon gjorde eld i spisen så att det skulle vara varmt när vi kom ner på morgonen…
eller min storebror Björn när han och jag leker på tomten, badar i sjön eller metar på berget…och min pappa Conny när han rensar abborrar och jag som liten flicka får vara med… (det älskade jag) eller när han flera år senare leker och stojjar med våra barn när de var små…eller sitter på berget nere vid sjön och myser med vår labrador Cleo.
Goda, varma, kärleksfulla minnen som dom har lämnat efter sig och som jag bär med mig som en skatt in i framtiden.
Och så går tankarna till mitt eget liv…vad lämnar jag efter mig?
Hur ser arvet efter mig ut? Inte ett arv i form av saker eller pengar, men vad lämnar jag efter mig?
Vad vill jag lämna efter mig till min familj och människor i min närhet?
Jag skulle vilja lämna efter mig glädje, glada skratt och kärlek…kärlek som givits och tagits emot…och minnen av glada stunder och allvarliga stunder som vi haft tillsammans. Lekfullhet och djup i en skön blandning…en känsla av att vi gav varandra tid…att människor är viktigare än saker och arbete.
Och det allra viktigaste som jag vill lämna efter mig är en tro på Jesus.
En tro på Honom som aldrig sviker. En tro på Honom som alltid är med oss och som förmår allt, förlåter allt och som ÄR kärlek. En tro som håller i glada dagar och jobbiga dagar…en tro som håller att leva och dö på!
Det är vad jag vill lämna efter mig den dag jag levt färdigt här på jorden.
Tills den dagen kommer vill jag fortsätta att leva livet fullt ut!
Varje dag är en gåva från Gud som vi får förvalta.
 
En dag kan dagen vi lever idag komma att bli ett dyrbart minne i någons liv, om vi tar vara på den.
 
Från och med idag vill jag börja med att ta bättre vara på nuet och öva mig på att släppa det som inte är så viktigt.
Här och nu är det vi har.
När vi är här i Finland på semester så känner jag stor tacksamhet till mor- och farföräldrar och föräldrar som gått före, och också till Monte, våra barn och barnbarnen som ger mig så många underbara stunder och minnen som jag får ta med mig genom livet.
Och tänk att vi får vara här nu tillsammans med Elliot som var så sjuk förra året att han inte kunde komma hit.
Nu är han här och så mycket piggare och leker och har roligt tillsammans med Elvira och alla andra i familjen!
Det är verkligen något att glädjas över!
Min mormor, pappa och bror har lämnat ljusa minnen efter sig och ett arv av kärlek och tro som varit med och format grunden för mitt liv.
Det vill jag också lämna efter mig till dom som kommer efter mig.
 
Och frågan "Vad vill jag lämna efter mig?" tänker jag bära med mig som en påminnelse om att inte låta dagarna bara rulla på, utan att ta vara på tiden och leva livet till fullo!
 
Just nu är det bastubad som gäller...det blir säkert ett minne för livet...
 
 
Ha det så gott och…walk with Jesus!
 
(English version below)
 
 What’s my legacy?
 
 
 
 I’m sitting here in our summer house in Finland and I realise that this is the fifth generation of our family spending summer here at Vikarholmen. Naturally, my thoughts turn to those who have gone before… and who are no longer with us.
 
As I walk across the yard, I can still see my grandmother Jenny sitting on a chair by the beach or in the old house kneeling beside the wooden stove and she stokes it with wood in the morning so the house would be warm as we come down for breakfast… or my big brother Björn as he and I play in the yard, swim in the sea, or fish from the rocks… and my dad Conny cleaning perch with me as a little girl by his side… (I really loved it!) Or when he several years later is playing and joking with our kids when they are small… or sitting on the rocks by the sea and just enjoying the moment with our Labrador Cleo.
 
Wonderful, warm, loving memories of them that I will carry with me as a treasure into the future.
 
Then, my thoughts turn to my own life… what am I leaving behind? What will my legacy be? I'm not talking about things or money, but what impact will I make on others? How will it affect the lives of those in my family or people I come in contact with?
 
I would like to leave behind joy, good laughs, and love… love that was given and received… and memories of happy moments and serious moments that we had together. A wonderful mixture of playfulness and thoughtfulness… a feeling that we gave each other our time… that people were more important than things or work.
 
And most important, I want to leave after me a faith in Jesus. A faith in him that never fails. A faith in him who is always with us and is able to do all, forgive all, and who is love itself. A faith that will carry us through the good days and the tough days… a faith to live and die for! That’s what I want to leave behind when my days are done on this earth.
 
Until then, I want to continue to live life to its fullest! Every day is a gift from God that we are allowed to take care of.
 
Someday, the day we are living today might be a precious memory in someone’s life… If we  live it well.
 
Beginning today, I want to steward the NOW and practice letting go of those things which are not so important. Here and now is what we have.
Being on vacation here in Finland, I feel a tremendous gratitude toward parents and grandparents who have gone before, and also to Monte, our children, and grandchildren. They give me so many wonderful moments and memories that I can take with me through life. And I’m grateful that we can be here together with Elliott who was so sick last year and couldn’t be here. Now, he is here and so much better, running and playing and having fun with his sister Elvira and the rest of the family! That is something to be really happy about!
 
My grandmother, dad, and brother have all left bright memories behind and a legacy of love and faith that has been with me and helped form the foundation of my life. This is something I want to leave for those who come after me.
 
 And as for the question, “what’s my legacy?” I will take this with me as a reminder to not let the days just roll by, but to steward the time I have and live life to its fullest!
 
Right now,  its sauna time and I’m sure it will be a memory for life…
 
 
So, have a great day and as we say in our family… Walk with Jesus!

Kommentera här: